MITYNGI W REALU – PILNA INFORMACJA!

Służby Intergrupy Podbeskidzie zwracają się do wszystkich Grup AA z prośbą o przemyślane decyzje związane z przywracaniem spotkań w salkach mityngowych. Obecnie obowiązuje w naszym kraju Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W rozdziale 5 Rozporządzenia par.13 czytamy:

cyt:

§ 13. [Zakaz organizowania zgromadzeń]
1. Do odwołania zakazuje się:
1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);
2) innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań:
a) danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568 i 875) lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu,
b) 2 osób.
2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, a także związanych z działalnością organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), oraz organizacją i przeprowadzaniem egzaminów określonych w przepisach odrębnych.

Będąc odpowiedzialnymi za własne decyzje postarajmy się poczekać cierpliwie do momentu, kiedy sytuacja ulegnie zmianie i dostaniemy zielone światło. Wtedy to,  będziemy mogli z radością powrócić do tradycyjnych spotkań.

===========================================================

Służby Intergrupy Podbeskidzie